Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania
Naše služby

Overovanie a kalibrácia

Overovanie určených meradiel

Rozhodnutím ÚNMS SR č. 2005/000557/00357 je SLM organizáciou určenou podľa § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii na výkon metrologickej kontroly určených meradiel. SLM vykonáva overovanie širokého spektra určených meradiel v rozličných odboroch merania uvedených v Prílohe č. 1 k Vyhláške č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

Kalibrácia etalónov a meradiel

SLM vykonáva kalibráciu referenčných a pracovných etalónov používaných pri overovaní a kalibrácii meradiel, etalónov používaných v iných metrologických laboratóriách a kalibráciu pracovných meradiel používaných v rôznych priemyselných odvetviach.

Spôsobilosť SLM vykonávať kalibráciu meradiel nestranne a dôveryhodne bola potvrdená akreditáciou jej metrologických pracovísk Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025 už v roku 2002. Po reakreditácii metrologických pracovísk SNAS v roku 2007 túto spôsobilosť potvrdzujú platné osvedčenia o akreditácii:

Rozsahy poskytovaných metrologických služieb - overovania a kalibrácie meradiel a etalónov rozdelené podľa jednotlivých odboroch merania.

Dĺžka Objem, prietok Hmotnosť Tlak Sila, moment sily Teplota a teplo Elektrické veličiny, frekvencia, čas Fyzikálno-chemické veličiny Úradné meranie a dozimetria

© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE