Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania
Naše služby

Výskum a vývoj


vyskum_vedaHlavnou úlohou Slovenskej legálnej metrológie, n. o. (SLM) je trvale poskytovať kvalitné a dostupné metrologické služby, zabezpečiť požiadavky spoločnosti, chrániť spotrebiteľa a producentom garantovať presnosť a spoľahlivosť výrobných procesov na požadovanej úrovni. Túto víziu je možné uskutočniť len pri neustálom monitorovaní trendov v metrologickej oblasti, efektívnom využití nových a progresívnych metód skúšania a kalibrácie meradiel, modernizácii pracovísk a zariadení založených na najnovších poznatkoch a objavoch vedy a techniky.

Odbor metrológie s oddelením výskumu a vývoja je zameraný na aplikovaný výskum a využíva potenciál vyplývajúci z praktických skúseností, poznania požiadaviek praxe, kompetentnosti odborných pracovníkov dohliadajúcich na kvalitu vykonávaných služieb v organizácií.

Dlhodobá stratégia výskumu a vývoja je zameraná na:

  • nové služby,
  • rozšírenie existujúcich služieb,
  • zefektívnenie poskytovaných služieb.

Všetky aktivity smerujú k cieľu vývoja:

  • nových zariadení,
  • metód skúšania, kalibrácií a overovaní meradiel, pri posudzovaní zhody.

SLM je od roku 2010 držiteľom osvedčenia o spôsobilosti pre výkon výskumu a vývoja, vydaného Ministerstvom školstva SR. Činnosť oddelenia je koncipovaná v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky, a teda aktívne vstupujeme do štátnych a európskych programov, s cieľom získania prostriedkov zo štrukturálnych fondov z operačného programu Výskum a vývoj, či Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) pre niektoré náročné riešenia výskumno-vývojových úloh.

Činnosť a efektívnosť oddelenia výskumu a vývoja je zabezpečovaná interným systémom projektového riadenia.

Výskum a vývoj APVVVýskum a vývoj SLMVýskum a vývoj UNMSOsvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE