Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania
Naše služby

Skúšky určených meradiel v zmysle §19 ods.5 a 6 zákona č.142/2000 Z.z. o metrológii

Prístup k požiadavke na skúšku UM podľa § 19, ods. 5 a 6 zákona o metrológii

Skúška UM sa vykonáva na základe písomnej objednávky.

Skúška sa môže vykonávať:

 • v laboratóriách SLM bez prítomnosti zástupcu objednávateľa
  - meradlo sa preberá osobne, čo sa zdokumentuje v preberacom protokole, ktorý je podpísaný zástupcami obidvoch strán - objednávateľa i zhotoviteľa. Prevzatie zabezpečuje technický zamestnanec SLM. V tomto prípade sa meradlo preberá a obhliada (aj fotografuje) za osobnej účasti zástupcu objednávateľa, a to v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.
 • v laboratóriách SLM za prítomnosti zástupcu objednávateľa
  - vyhotovuje sa prezenčná listina účastníkov skúšky.
 • u subdodávateľa
  - Vyhotovuje sa prezenčná listina účastníkov skúšky. Raz ročne, alebo vždy pri zmene dotknutých skutočností SLM vykonáva kontrolu zariadení a personálu s vyplnením Zápisu z kontroly zariadení a personálu.
Okrem písomnej dokumentácie zamestnanec SLM vyhotovuje fotodokumentáciu z meradla predloženého na skúšku (táto je súčasťou vonkajšej obhliadky meradla). Fotodokumentácia je vyhotovená tak, aby na fotografiách bol viditeľný stav overovacích a zabezpečovacích značiek, stav počítadla pred skúškou ako i prípadné viditeľné poškodenia meradla. Každá fotografia musí byť identifikovateľná (viditeľné výrobné číslo meradla, ku ktorému sa vzťahuje). V prípade, že SLM preberá meradlo na skúšku bez prítomnosti zástupcu objednávateľa pri skúške, fotodokumentácia v papierovej forme sa podpisuje zástupcami obidvoch strán (SLM, objednávateľ).

Metodický postup pri skúške UM podľa § 19, ods. 5 a 6 zákona o metrológii:

Meradlo sa skúša v rozsahu skúšok pri overení - podľa § 15 ods. 8 zákona o metrológii. Pri skúškach sa postupuje podľa platných právnych predpisov a platných pracovných postupov a skúška pozostáva najmä z týchto činností:
 • kontrola zariadenia a personálu (v prípade výkonu skúšky u subdodávateľa)
 • vyhotovenie prezenčnej listiny účastníkov skúšky (prípade výkonu skúšky u subdodávateľa alebo v laboratóriách SLM za prítomnosti zástupcu objednávateľa pri skúške)
 • vykonanie vonkajšej obhliadky (+ vyhotovenie fotodokumentácie meradla)
 • realizácia skúšky metrologických charakteristík a jej zdokumentovanie v zázname z merania (podľa príslušných platných pracovných postupov a platných právnych predpisov),
 • posúdenie najväčších dovolených chýb a ich zdokumentovanie v zázname z merania
 • po realizovaní skúšok sa vykoná vyhodnotenie - zdokumentované v protokole zo skúšky meradla podľa § 19 ods. 5 a 6 s výrokom a záverečným stanoviskom:

I.
 • "vodomer" vyhovuje/nevyhovuje požiadavkám, stanoveným v § 19, ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a požiadavkám prílohy č. 8 vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • "plynomer" vyhovuje/ nevyhovuje požiadavkám, stanoveným v § 19, ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a požiadavkám prílohy č. 13 vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • "merač tepla" vyhovuje/ nevyhovuje požiadavkám stanoveným v § 19, ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a požiadavkám prílohy č. 51 vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • "elektromer" vyhovuje/nevyhovuje požiadavkám, stanoveným v § 19, ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z v znení neskorších predpisov a požiadavkám prílohy č. 14 vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

II.
 • "vodomer" vyhovuje/nevyhovuje požiadavkám, stanoveným v § 19, ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a požiadavkám prílohy MI-001 k nariadeniu vlády č. 294/2005 o meradlách v znení neskorších predpisov
 • "plynomer" vyhovuje/nevyhovuje požiadavkám, stanoveným v § 19, ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a požiadavkám prílohy MI-002 k nariadeniu vlády č. 294/2005 o meradlách v znení neskorších predpisov
 • "merač tepla" vyhovuje/nevyhovuje požiadavkám, stanoveným v § 19, ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a požiadavkám prílohy MI-004 k nariadeniu vlády č. 294/2005 o meradlách v znení neskorších predpisov
 • "elektromer" vyhovuje/nevyhovuje požiadavkám, stanoveným v § 19, ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a požiadavkám prílohy MI-003 k nariadeniu vlády č. 294/2005 o meradlách v znení neskorších predpisov

Vo všeobecnosti: určené meradlo sa pri skúške považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekročí najväčšie dovolené chyby stanovené legislatívou.

Výsledky vonkajšej obhliadky nemajú vplyv na záverečné stanovisko (sú konštatačne uvedené v protokole zo skúšky i v zázname z merania).

V prípade, že overovacia/zabezpečovacia značka je porušená, pozmenená, odstránená - stručná charakteristika porušenia, pozmenenia, odstránenia sa uvádza v zázname z merania i v protokole zo skúšky (v časti stav overovacích a zabezpečovacích značiek).

© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE