Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania
Naše služby

Kontrola spotrebiteľských balení


Spotrebiteľsky balený výrobok podľa § 21 zákona č.142/ 2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je výrobok určený na predaj, vložený do obalu bez prítomnosti konečného spotrebiteľa, pričom množstvo výrobku obsiahnuté v obale má určenú a na obale vyznačenú hodnotu, ktorá zodpovedá vopred zvolenej menovitej hodnote a nemôže byť zmenené bez otvorenia obalu alebo jeho viditeľného porušenia.

Spotrebiteľské balenie ako celok, pozostávajúci z výrobku a obalu, do ktorého je výrobok zabalený, môže prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca uviesť na trh v súčasnosti podľa:
- Vyhlášky ÚNMS SR 207/2000 Z.z. a označiť ho značkou „e“, ak toto balenie spĺňa požiadavky zákona, vrátane požiadavky na množstvo výrobku,
- Vyhlášky ÚNMS SR 419/2013 Z.z. o spotrebiteľskom balení.

Za množstvo výrobku v obale (ďalej len „skutočný obsah“) podľa § 22 zákona zodpovedá prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca, ktorý musí zabezpečiť jeho meranie v každom označenom spotrebiteľskom balení alebo štatistickú kontrolu skutočného obsahu. Tieto požiadavky sa považujú za splnené, ak prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca vykonáva prevádzkovú kontrolu spôsobom, ktorý zabezpečuje dodržiavanie dovolených odchýlok skutočného obsahu od menovitého množstva, a ak uchováva dokumenty obsahujúce výsledky týchto kontrol na potvrdenie toho, že kontrola, spolu s nevyhnutnými korekciami a nastavením dávkovacieho alebo plniaceho zariadenia bola vykonaná správne.

Slovenská legálna metrológia na základe objednávky prevádzkovateľov baliarní vykonáva nezávislú a profesionálnu kontrolu skutočného množstva výrobku v spotrebiteľských baleniach referenčnou štatistickou metódou podľa vyhlášky č. 207/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Jej cieľom je potvrdiť správnosť a účinnosť prevádzkovej kontroly množstva výrobku v spotrebiteľských baleniach vykonávanej prevádzkovateľom baliarne.


Formulár objednávky tejto služby si môžete stiahnuť tu.
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE