Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania
Naše služby  |  Certifikácia výrobkov

Certifikácia výrobkovSlovenská legálna metrológia, n.o. je autorizovanou osobou č. SKTC 177 a notifikovanou osobou č. 1432 pre oblasť posudzovania zhody výrobkov podľa:


  • nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu, v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky (smernica MID)
  • nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu, ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (smernica NAWID)

Slovenská legálna metrológia, n.o. vykonáva svoju činnosť v rámci posudzovania zhody výrobkov prostredníctvom Certifikačného orgánu pre výrobky SLM.Autorizácia


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť posudzovania zhody podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov príslušný podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. g), § 11 ods. 1, 5 a 8 a § 34 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako správny orgán príslušný podľa § 1 ods. 2, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie o autorizácii č. 2016/800/003076/00955 dňa 18.04.2016, ktorým autorizoval Slovenskú legálnu metrológiu, n.o. (SKTC 177, NO 1432) na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu a na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, s účinnosťou od 20.04.2016 a s platnosťou do 23.05.2020.Rozhodnutie o autorizácii

Notifikácia


Slovenská legálna metrológia, n.o. je notifikovaný orgán, ktorý bol Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v apríli 2016 oznámený Európskej komisii a členským štátom ako osoba poverená na vykonávanie posudzovania zhody výrobkov podľa nových smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ a 2014/32/EÚ. Slovenská legálna metrológia, n.o. ako notifikovaná osoba je zapísaná Európskou komisiou v zozname notifikovaných osôb (informačný systém Európskej komisie NANDO) a má pridelené identifikačné číslo 1432.Rozsah notifikácie NAWID Rozsah notifikácie MID

Akreditácia


Spôsobilosť Slovenskej legálnej metrológie, n.o. ako Certifikačného orgánu pre výrobky pre oblasť posudzovania zhody výrobkov, podľa nového nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, bola na základe splnenia požiadaviek ISO/IEC 17065: 2012 potvrdená Osvedčením o akreditácii č. P-017, vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) s platnosťou do 23.05.2020.Osvedčenie o akreditácii

Zmeny pri posudzovaní zhody meradiel (MID a NAWI) od 20.4.2016


Pre bližšie informácie týkajúce sa výrobcov/autorizovaných zástupcov kliknite sem:

V rámci zavedenia nového právneho rámca Európskej únie, existujúce európske smernice 2004/22/ES pre meradlá (MID) a 2009/23/ES pre váhy s neautomatickou činnosťou (NAWI) boli nahradené 20. apríla 2016 novými európskymi smernicami 2014/31/EÚ a 2014/32/EÚ, ktoré sú do právneho poriadku Slovenskej republiky transponované novými nariadeniami vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu a nariadením vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu.


Zmeny súvisiace s prechodom na novú legislatívu sú popísané v nižšie uvedených súboroch:

Modul B (MID) - zmeny od 20.4.2016 Modul D (MID) - zmeny od 20.4.2016 Modul B (NAWI) - zmeny od 20.4.2016 Modul D a F (NAWI) - zmeny od 20.4.2016Ostatné dokumenty a informácie


Informácie pre užívateľov meradiel (MID a NAWI) Postup pre získanie certifikátu Postup pri certifikácii určených výrobkov

Žiadosti výrobcu pre meradlá (MID)


Žiadosť výrobcu o posúdenie zhody výrobku podľa modulu B Žiadosť výrobcu o posúdenie systému kvality podľa modulov D, D1, E, E1, H, H1 Žiadosť výrobcu o posúdenie zhody na overenie výrobku podľa modulov F, F1 Žiadosť výrobcu o posúdenie zhody výrobku podľa modulu G

Žiadosti výrobcu pre váhy s neautomatickou činnosťou (NAWI)


Žiadosť výrobcu o posúdenie zhody výrobku podľa modulu B Žiadosť výrobcu o posúdenie systému kvality podľa modulov D, D1 Žiadosť výrobcu o posúdenie zhody na overenie výrobku podľa modulov F, F1 Žiadosť výrobcu o posúdenie zhody výrobku podľa modulu G


© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE