Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania
O nás

Legálna metrológia a hlavné úlohy SLM


Metrológia sa zaoberá meraním, meracími jednotkami, metódami a prostriedkami merania a tiež zásadami spracovania výsledkov meraní, s cieľom zabezpečenia jednotnosti a správnosti meraní v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Legálna metrológia sa týka meraní, ktoré majú vplyv na transparentnosť obchodných transakcií, ochranu spotrebiteľa, zdravia, bezpečnosti, životného prostredia, alebo pri vymožiteľnosti práva.

Slovo „legálna“ vzniklo z francúzskeho „légale“, čo v preklade znamená „zákonná, právna“. Legálna metrológia zahŕňa všetky aktivity stanovené právnymi predpismi, ktoré sa týkajú meraní, meracích jednotiek, meracích prístrojov a metód merania. Tieto aktivity vykonávajú buď štátne inštitúcie, alebo štátom poverené subjekty. Ich cieľom je zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov meraní v štátom regulovanej sfére. Slovenská legálna metrológia, n. o., ako organizácia poverená na výkon metrologickej kontroly podľa zákona o metrológii, má preto slovo „legálna“ aj v názve.

Súčasné postavenie SLM v metrologickej infraštruktúre na Slovensku a jej hlavné úlohy vyplývajú zo štatútu neziskovej organizácie a z Rozhodnutia ÚNMS SR č. 2005/000557/00357 o organizácii určenej úradom, ktorým ÚNMS SR podľa § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii") určil Slovenskú legálnu metrológiu na výkon metrologickej kontroly meradiel a ďalších činností vyplývajúcich zo zákona o metrológii. V zmysle tohto rozhodnutia SLM rozvíja svoje aktivity v nasledujúcich oblastiach:
 • prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na etalóny používané na overovanie a kalibráciu meradiel,
 • overovanie určených meradiel podľa § 9 zákona o metrológii,
 • posúdenie predpokladov a kontrolu žiadateľa na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie vrátane kontroly u žiadateľa,
 • kontrola splnenia podmienok registrácie u podnikateľa,
 • výkon technických skúšok vzoriek meradiel na účely schválenia typu,
 • výkon úradného merania,
 • poskytovanie služieb v oblasti kalibrácie meradiel,
 • výkon služieb osobnej dozimetrie,
 • výkon merania a kontroly množstva výrobku v spotrebiteľských baleniach označených značkou „e“,
 • metrologické expertízy,
 • školiaca a odborná činnosť,
 • skúšanie výrobkov (meradiel),
 • organizovanie skúšok spôsobilosti laboratórií (medzilaboratórne porovnávacie merania)
 • certifikácia výrobkov (meradiel),
 • vykonávanie dohľadu nad systémom kvality výroby,
 • uskutočňovať výskum, vývoj v oblasti metrológie a ich aplikácia v praxi,
 • publikačná a vydavateľská činnosť.

Míľniky histórie SLM... Všeobecná konferencia o váhach a mierach (CGPM)


© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE