Slovensky / English

Zákaznícka linka:

0850 111 332

Legislatíva v metrológii

Súvisiace predpisy

Zákon č.142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení neskorších predpisov
Vyhláška č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách
Vyhláška č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení
Vyhláška č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene doplnení neskorších zákonov
Nariadenie vlády SR č. 150/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou
Nariadenie vlády SR č. 399/1999 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády SR č. 150/2002 Z. z.
Nariadenie vlády SR č.294/2005 Z. z. o meradlách
Nariadenie vlády SR č. 445/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách