Slovensky / English

Zákaznícka linka:

0850 111 332

Legislatíva v metrológii

Druhy určených meradiel


(podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 210/2000 Z. z. v znení s účinnosťou od 1. februára 2009)

1. GEOMETRICKÉ VELIČINY
2. MECHANICKE VELIČINY
3. TEPELNOTECHNICKÉ VELIČINY
4. ELEKTRICKÉ VELIČINY
5. OPTICKÉ VELIČINY
6. VELIČINY ČASU, FREKVENCIE A AKUSTIKY
7. FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VELIČINY
8. VELIČINY ATÓMOVEJ A JADROVEJ FYZIKY

1. GEOMETRICKÉ VELIČINY

Položka Druh meradla - odbor merania Schválenie typu Prvotné overenie Čas platnosti overenia Príloha číslo
1.1 Dĺžka
1.1.1 Materializované dĺžkové miery 2), 3)    15
a) kovové ánoáno5 rokov 
b) z iných materiálov ánoáno2 roky 
1.1.2Meracie zariadenia na meranie dĺžky navinuteľných materiálov (odvaľovacie, skladacie a navijaky)2) ánoáno2 roky50
1.1.3 Dĺžkové meradlá na kontrolu dĺžky skladov skladacích meracích zariadení nieáno5 rokov50
1.1.4 Taxametre vozidiel taxislužby ánoáno2 roky18
1.1.5 Zrušené od 30. 10. 2006.     
1.1.6 Skúšobné sitá 2), 9) nieáno2 roky56
1.1.7Automatické hladinomery 2), 3) nieáno1 rok68
1.1.8 Prístroje na meranie viacerých rozmerov 2), 3) 13po vykonanej oprave 14)2 roky20
1.2 Plošný obsah
1.2.1 Meracie zariadenia na meranie plošného obsahu usní2) ánoáno1 rok39
1.3 Objem, prietok
1.3.1Odmerné nádoby kovové 2)ánoáno2 roky47
1.3.2Výčapné nádoby 2) ánoánobez obmedzenia27
1.3.3Výčapné dávkovače 2) ánoáno2 roky28
1.3.4Odmerné sklo (odmerné banky, byrety, pipety, odmerné valce triedy presnosti "A") 2), 3) ánoánobez obmedzenia55
1.3.5Zrušená od 1. 1. 2005   
1.3.6 Prepravné sudy z nehrdzavejúcich materiálov tvarovo stále (KEG, KEG Plus, ...) 2) ánoáno10 rokov34
1.3.7 Prepravné sudy s výnimkou sudov podľa bodu 1.3.6 2) ánoáno2 roky34
1.3.8Prepravné tanky na kvapaliny 2)     
a) cisterny ánoáno4 roky34
b) odmerné nádrže na plavidlách nieáno12 rokov21
1.3.9Stacionárne nádrže používané ako meradlá objemu 2), 3)    48
a) chladiace a uschovávacie nádrže na mlieko nieáno4 roky 
b) drevené sudy a nádrže nieáno5 rokov 
c) betónové a murované skladovacie nádrže nieánobez obmedzenia 
d) sudy a nádrže z ostatných materiálov nieáno10 rokov 
1.3.10 Dávkovacie objemové meradlá na kvapaliny 2) ánoáno5 rokov58
1.3.11Objemové meradlá na lieh 2), 3), 6)ánoáno3 roky24
1.3.12 Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody ánoáno2 roky10, 11
1.3.13 Meracie zostavy    12
a) na kvapaliny okrem vody2) ánoáno2 roky 
b) na skvapalnené plyny2) ánoáno1 rok 
1.3.14 Hmotnostné prietokomery na kvapaliny 2)ánoáno2 roky65
1.3.15 Merače pretečeného množstva vody 2)    
a) na studenú vodu áno 11)áno6 rokov8
b) na teplú vodu áno 12)áno4 roky9
1.3.16 Prepočítavače množstva kvapalín vrátane pripojených prevodníkov:2) ánoáno2 roky69
a) prevodníky prietoku ánoáno2 roky10, 11, 12, 65
b) prevodníky teploty ánoáno2 roky37
c) prevodníky tlaku ánoáno2 roky33
d) prevodníky hustotyánoáno2 roky71
1.3.17 Plynomery membránové vrátane plynomerov s teplotnou korekciou2)    13
a) do veľkosti G6 vrátane pri priemernej ročnej spotrebe do 500 m3 ánoáno15 rokov 
b) ostatné membránové plynomery ánoáno10 rokov 
1.3.18 Plynomery rotačné a turbínové 2) ánoáno5 rokov13
1.3.19 Hmotnostné prietokomery na plyny 2) ánoáno2 roky66
1.3.21 Prepočítavače pretečeného množstva plynu vrátane pripojených prevodníkov 2) podliehajúcich pravidelnej skúške na mieste inštalácie jedenkrát za rok podľa prílohy č. 35 ánoáno5 rokov35
1.3.22 Meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou podľa prílohy č. 64 áno2 roky64
1.3.23Obaly spotrebiteľsky balených výrobkov klasifikované ako odmerné nádoby 8) nienie-Vyhl. č. 207/2000 Z. z. v znení vyhl. č. 420/2001 Z. z.
1.3.24 Meracie zostavy na lieh 2), 3) Podľa prílohyPodľa prílohy1 rok72

2. MECHANICKÉ VELIČINY

Položka Druh meradla - odbor merania Schválenie typu Prvotné overenie Čas platnosti overenia Príloha číslo
2.1 Hmotnosť
Meradlá uvedené v položkách 2.1.1 až 2.1.4 podliehajú pred uvedením na trh alebo do používania posudzovaniu zhody podľa osobitného predpisu13) a počas používania následnému overovaniu. Po vykonanej oprave podliehajú prvotnému overeniu.
2.1.1Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II, III a IIII okrem váh uvedených v položkách 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 2), 3), 7) -po vykonanej oprave 14)2 roky15
2.1.2Váhy s neautomatickou činnosťou na zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo koleso koľajových a cestných vozidiel staticky 3)     
a) cestné  po vykonanej oprave 14) 1 rok15)
b) koľajové  po vykonanej oprave 14) 2 roky15)
2.1.3Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I a II na váženie drahých kovov, kameňov a cenných materiálov a používané v zdravotníctve 2), 3)  po vykonanej oprave 14) 2 roky15)
2.1.4 Váhy s neautomatickou činnosťou na počítanie kusov a na zisťovanie vlastností látok 2), 7)  po vykonanej oprave 14) 2 roky15)
2.1.5Závažie 1., 2. a 3. triedy presnosti 2), 3) nieáno1 rok17
2.1.6Závažie 4. triedy presnosti 2), 3) nieáno2 roky17
2.1.7Závažie 5. triedy presnosti 2), 3)nieáno2 roky17
2.1.8Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu triedy presnosti 0, 2; 0, 5; 1 a 22), 3) ánoáno1 rok30
2.1.9Váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel triedy presnosti 0, 2; 0, 5; 1 a 22), 3) ánoáno2 roky46
2.1.10 Váhy s automatickou činnosťou diskontinuálne sčítavacie triedy presnosti 0, 2; 0, 5; 1 a 22) ánoáno2 roky29
2.1.11 Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace 2) ánoáno2 roky26
2.1.12 Váhy s automatickou činnosťou kontrolné a triediace 2) ánoáno2 roky7
2.1.13 Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) triedy presnosti 0, 5; 1 a 22) ánoáno2 roky6
2.1.14 Obilné skúšače 2) ánoáno2 roky20
2.2 Mechanický pohyb
Meradlá uvedené v položke 2.2.2 podliehajú pred uvedením na trh schváleniu typu podľa osobitného predpisu.5) Meradlá uvedené v položke 2.2.2, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným požiadavkám, sa označia overovacou značkou a zabezpečovacou značkou.
2.2.1 Cestné rýchlomery (používané pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky) 3) ánoáno1 rok31
2.2.2Záznamové zariadenia v cestnej doprave 2), 3), 5) -áno 5)2 roky 5)
2.3 Tlak
Meradlá uvedené v položke 2.3.1 podliehajú pred uvedením na trh alebo do používania posúdeniu zhody podľa osobitného predpisu13) a počas používania následnému overeniu. Po oprave podliehajú prvotnému overeniu.
2.3.1 Neinvazívne meradlá tlaku krvi 4)    
a) mechanické po oprave 14)2 roky4016)
b) elektromechanické  po oprave 14)rok4016)
2.3.2 Prevodníky tlaku používané v kafilérických zariadeniach 3) ánoáno1 rok33
2.3.3 Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel používané na čerpacích staniciach pohonných látok, v autoservisoch, v pneuservisoch a v staniciach technickej kontroly ánoáno1 rok19
2.4 Mechanické skúšky materiálu
2.4.1 Skúšobné trhacie stroje a lisy 2), 3) nieáno2 roky61
2.4.2 Kyvadlové kladivá na skúšky vrubovej a rázovej húževnatosti materiálov 2), 3nieáno2 roky61
2.4.3 Stroje na skúšanie tečenia materiálu v ťahu2), 3)    61
a) so zaťažovacím zariadením pákovým a s priamym zaťažením nieáno5 rokov 
b) so zaťažovacím zariadením pružinovým alebo iným nieáno2 roky 
2.4.4 Tvrdomery na betón 3), 10) nieáno1 rok63
2.4.5 Napínacie zariadenia na predpätý betón 3) nieáno1 rok60
2.4.6 Momentové kľúče ánoáno1 rok59

3. TEPELNOTECHNICKÉ VELIČINY

Položka Druh meradla - odbor merania Schválenie typu Prvotné overenie Čas platnosti overenia Príloha číslo
3.1 Teplota, teplo
Meradlá uvedené v položke 3.1.1 podliehajú pred uvedením na trh alebo do používania posúdeniu zhody podľa osobitného predpisu13) a počas používania následnému overeniu. Po oprave podliehajú prvotnému overeniu.
3.1.1 Lekárske a zverolekárske teplomery elektronické 4) -po oprave 14) 2 roky3217)
3.1.2 Meradlá používané na stanovenie spalného tepla pri bilančných meraniach 2), 3)    
a) sklené teplomery ánoáno2 roky38
b) elektrické snímače teplôt ánoáno2 roky37
c) prevodníky teploty ánoáno2 roky37
3.1.3 Teplomery používané v objemových meradlách na lieh 2), 3) ánoáno3 roky38
3.1.4 Prevodníky teploty používané v kafilérických zariadeniach 3) ánoáno1 rok37
3.1.5 Merače tepla a ich členy 2)    51
a) kompaktné merače tepla ánoáno4 roky51
b) prietokomery ánoáno4 roky53
c) odporové snímače teploty ánoáno4 roky37
d) kalorimetrické počítadlá elektronické ánoáno4 roky51
e) prevodníky tlaku ánoáno2 roky33
f) prevodníky teploty ánoáno2 roky37
3.1.6 Kombinované snímače teploty určené pre jadrové elektrárne typu VVER 440ánoáno1 rok54

4. ELEKTRICKÉ VELIČINY

Položka Druh meradla - odbor merania Schválenie typu Prvotné overenie Čas platnosti overenia Príloha číslo
4.1 Jednofázové a viacfázové striedavé dynamické (indukčné) elektromery (vrátane dvojtarifných) na priame meranie spotreby elektrickej energie 2) ánoáno16 rokov14
4.2 Jednofázové a viacfázové striedavé dynamické (indukčné) elektromery na nepriame meranie (pripojené cez meracie transformátory) spotreby elektrickej energie 2) ánoáno12 rokov14
4.3Striedavé dynamické (indukčné) elektromery s mechanickým prídavným zariadením na meranie nadspotreby, meranie maxima a viactarifné elektromery ánoáno12 rokov14
4.4 Jednofázové a viacfázové striedavé statické elektromery s elektronickým meracím systémom 2) ánoáno12 rokov14
4.5Striedavé statické elektromery alebo striedavé dynamické (indukčné) elektromery s elektronickým prídavným zariadením na meranie nadspotreby, meranie maxima a viactarifné elektromery 2) ánoáno5 rokov14
4.6 Meracie transformátory prúdu a napätia používané v spojení s elektromermi 2) ánoánobez obmedzenia52

5. OPTICKÉ VELIČINY

Položka Druh meradla - odbor merania Schválenie typu Prvotné overenie Čas platnosti overenia Príloha číslo
5.1 Svetelné veličiny
5.1.1 Luxmetre s kremíkovým fotodetektorom 3) nieáno2 roky57
5.1.2 Luxmetre so selénovým fotodetektorom 3)nieáno1 rok57

6. VELIČINY ČASU, FREKVENCIE A AKUSTIKY

Položka Druh meradla - odbor merania Schválenie typu Prvotné overenie Čas platnosti overenia Príloha číslo
6.1 Akustický tlak
Meradlá uvedené v položke 6.1.3 podliehajú pred uvedením na trh alebo do používania posúdeniu zhody podľa osobitného predpisu13) a počas používania následnému overeniu. Po oprave podliehajú prvotnému overeniu.
6.1.1 Zvukomery a integrujúce zvukomery 3) ánoáno2 roky42
6.1.2 Pásmové filtre 3)ánoáno2 roky42
6.1.3 Tónové audiometre 4) -po oprave 14) 2 roky4418)
6.1.4 Meracie mikrofóny 3) ánoáno1 rok49
6.1.5 Osobné zvukové expozimetre 3)ánoáno2 roky42
6.1.6 Akustické kalibrátory 3), 4) ánoáno1 rok45

7. FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VELIČINY

Položka Druh meradla - odbor merania Schválenie typu Prvotné overenie Čas platnosti overenia Príloha číslo
7.1 Hustota
7.1.1Laboratórne hustomery s hodnotou dielika < 1 kg . m-3 s výnimkou hustomerov na meranie zrnitosti zemín (Casagrande) 2), 3)ánoánobez obmedzenia70
7.1.2 Laboratórne liehomery s hodnotou dielika ? 0, 2 %2), 3) ánoánobez obmedzenia16
7.1.3Laboratórne cukromery s hodnotou dielika 0, 1 %2), 3) ánoánobez obmedzenia70
7.1.4 Laboratórne muštomery s hodnotou dielika 0, 2 kg . hl-1 2), 3)ánoánobez obmedzenia70
7.1.5Vibračné hustomery na kvapaliny a plyny 2), 3) ánoáno1 rok71
7.2 Index lomu (Refraktometria)
7.2.1 Vizuálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 2), 3) nieáno2 roky67
7.2.2 Vizuálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-5 2), 3) nieáno3 roky67
7.2.3 Digitálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 a 10-5 2), 3) ánoáno2 roky67
7.4 Vlhkosť pevných látok
7.4.1Vlhkomery na obilniny a olejniny I. triedy presnosti 2)ánoáno1 rok36
7.5 Chemické zloženie
7.5.1 Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom 3) ánoáno1 rok23
7.5.2 Analyzátory dychu 3) ánoáno1 rok s výnimkou analyzátorov dychu pracujúcich na elektrochemickom princípe a analyzátorov dychu uvedených na trh do 31. 12. 2000, kde je 6 mesiacov 25
7.5.3 Plynové chromatografy na stanovenie energetickej hodnoty zemného plynu 2) ánoáno1 rok73

8. VELIČINY ATÓMOVEJ A JADROVEJ FYZIKY

Položka Druh meradla - odbor merania Schválenie typu Prvotné overenie Čas platnosti overenia Príloha číslo
Meradlá uvedené v položkách 8.2, 8.3, 8.4 a 8.9 podliehajú pred uvedením na trh alebo do používania posúdeniu zhody podľa osobitného predpisu13) a počas používania následnému overeniu. Po oprave podliehajú prvotnému overeniu.
8.1Meradlá na kontrolu dodržiavania prevádzkových limitov a na kontrolu referenčných úrovní aktivity a objemovej aktivity z výpustí jadrových zariadení, zo zariadení na ťažbu alebo úpravu rádioaktívnych surovín, spracovanie alebo aplikáciu rádioaktívnych materiálov a z úpravní rádioaktívneho odpadu a na stanovenie radiačnej záťaže z výpustí 3) ánoáno2 roky4319)
8.2Meradlá aktivity diagnostických a terapeutických preparátov aplikovaných pacientom in vivo 3), 4) -po oprave 14)1 rok4319)
8.3 Meradlá používané na určenie terapeuticky absorbovaných dávok ionizujúceho žiarenia aplikovaných pacientom 3), 4) -po oprave 14)1 rok4119)
8.4Meradlá vnútornej rádioaktívnej kontaminácie osôb 3), 4) -po oprave 14)2 roky4319)
8.5Meradlá objemovej aktivity radónu 222 vo vzduchu a vo vode a ekvivalentnej objemovej aktivity radónu 222 vo vzduchu 3) nieáno1 rok4319)
8.6Zostavy na meranie dozimetrických veličín používané v osobnej dozimetrii 3)ánoáno1 rok4119)
8.7 Meradlá a zostavy na meranie veličín rádioaktívnej premeny a dozimetrických veličín používané na kontrolu dodržiavania limitov v oblasti radiačnej ochrany alebo radiačnej bezpečnosti a na dôkazové meranie v rámci radiačnej monitorovacej siete 3) ánoáno2 roky4119), 4319)
8.8Priamo odčítacie osobné dozimetre a osobné dozimetre signalizujúce prekročenie vopred nastavenej úrovne dozimetrických veličín, ktoré sa nepoužívajú súčasne s určenými meradlami uvedenými v položke 8.6 3) ánoáno2 roky4119)
8.9Meradlá kvality zväzkov a zdrojov röntgenového žiarenia 3), 4) -po oprave 14)2 roky4119)
8.10Stacionárne meradlá používané na vyhľadávanie skrytej rádioaktivity v osobnej a nákladnej preprave nieáno2 roky4319)


1)   Ak pri schválení typu meradla alebo pri certifikácii typu meradla nebol určený iný čas platnosti overenia.
2)   Meradlá používané pri meraniach súvisiacich s platbami a/alebo pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov.
3)   Meradlá používané pri meraniach vyplývajúcich z osobitných predpisov, pri úradných meraniach,
       prípadne vyžadované štátnou správou.
4)   Meradlá používané pri diagnostike a plánovaní terapie, súvisiace s priamym ohrozením zdravia a života pacienta.
5)   Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave
       (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 1).
6)   Pri schvaľovaní typu meradiel sa vyžaduje vyjadrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky.
7)   Váhy triedy presnosti IIII sú určené na váženie piesku, kamenia, tuhého komunálneho odpadu, stavebnej sutiny
       a na váženie malty a betónu u výrobcov a prepravcov.
8)   Výroba a dovoz obalov podlieha metrologickému dozoru.
9)   STN ISO 3310-1, STN ISO 3310-2, STN ISO 3310-3.
10) STN 73 1373.
11) Schváleniu typu nepodliehajú merače menovitého prietoku Qn nad 400 m3. h-1 uvádzané na trh podľa požiadaviek
       platných v Slovenskej republike.
12) Schváleniu typu nepodliehajú merače menovitého prietoku Qn nad 200 m3. h-1 uvádzané na trh podľa požiadaviek
       platných v Slovenskej republike.
13) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
       niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14) § 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z.
15) Overenie podľa bodu 8.2 STN EN 45501.
16) Overenie podľa prílohy č. 40 a STN EN 1060-1 až 3.
17) Overenie podľa prílohy č. 32 a STN EN 12470-3.
18) Overenie podľa prílohy č. 44 a STN EN 60645-1.
19) Overenie podľa technických noriem.
20) Overenie podľa harmonizovaných noriem alebo normatívnych dokumentov podľa § 13 nariadenia vlády
       Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.