Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania

Novinky

Informácie pre užívateľov MID a NAWI meradiel


Informácie pre užívateľov MID a NAWI meradiel
SLM za účelom poskytnutia praktických informácií pre užívateľov vybraných meradiel uvádzaných na trh podľa osobitných predpisov (MID a NAWI) vytvorila dokument obsahujúci výklad určitých požiadaviek príslušných smerníc, a to s nadväznosťou na vybrané ustanovenia zákona č. 142/2000 Z.z. (zákon o metrológii) a Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES (uvádzanie výrobkov na trh).

Smernice MID (transponovaná Nariadením vlády 294/2005 Z.z.) a NAWI (transponovaná Nariadením vlády 399/1999 Z.z.) sa vzťahujú na nasledovné druhy meradiel:
- váhy s neautomatickou činnosťou, 
- vodomery,
- plynomery a prepočítavače objemu,
- elektromery,
- merače tepla,
- meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie pretečeného množstva kvapalín okrem vody,
- váhy s automatickou činnosťou,
- taxametre,
- materializované miery (výčapné nádoby a dĺžkové miery),
- meradlá rozmerov,
- analyzátory výfukových plynov.

Dokument je zameraný predovšetkým na oprávnenia a povinnosti užívateľov daných určených meradiel, napr.: dokumenty, ktoré majú byť dodávané spolu s novým meradlom, spôsob vypočítania času platnosti overenia v určitých prípadoch, všeobecné požiadavky na zaobchádzanie s meradlom, bližšie informácie ohľadne pojmu "podstatná úprava".

Dokument je verejne dostupný v časti "Naše služby/Certifikácia  výrobkov", ako aj prostredníctvom nižšie uvedeného odkazu:

Informácie pre užívateľov meradiel MID a NAWI
Návrat na novinky
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE